Miljöpolicy

Vi bedriver konsulterande försäljning av träbaserade produkter. Utöver att verka för att främja nyttjande av våra förnybara råvaror, har vi för att bidra till en hållbar utveckling, upprättat ett verksamhets­system där vi säkrar att vi använder våra ändliga resurser på ett så ansvarfullt sätt som möjligt och uppfyller gällande miljölagstiftning och alla intressenters bindande krav som vi är berörda av.

Vi arbetar för att ständigt minska vår direkta såväl som indirekta miljöpåverkan och för att skydda miljön genom att förebygga förorening till mark, vatten och luft. Detta gör vi genom att:

 • Ständigt förbättra vår miljöprestanda.
 • Identifiera våra miljörisker, samt vidta åtgärder för att minimera, förebygga, samt åtgärda dessa. Vi tar även hand om de möjligheter som kan leda till en mindre miljöpåverkan.
 • Sträva efter att minimera utnyttjandet av ändliga resurser och öka effektiviteten i vår användning av råvaror, genom att vara öppna för och aktivt söka nya lösningar.
 • Uppfylla gällande lagstiftning samt följa PEFC (PEFC/05-35-297) och FSC® (FSC-C183051) krav och intentioner, och så långt möjligt förvissa oss om att råvaran ej kommer från olaglig eller av samhället icke auktoriserad avverkning, nyckelbiotoper, skogsområden där hävdvunna eller medborgerliga rättigheter kränks, skogar där höga bevarandevärden är hotade, genmanipulerade träd eller naturskog som har avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller icke skoglig markanvändning, ILO:s kärnkonventioner kränks.
 • Anskaffa råvaran som till största möjliga andel komma från ett miljöanpassat certifierat skogsbruk och att aktivt verka för att denna volym ökar.
 • Minska mängden avfall som genereras och öka andelen av avfallet som går till återanvändning och materialåtervinning.
 • Fortlöpande följa upp vår energiförbrukning och löpande införa energibesparande åtgärder.
 • Involvera och fortlöpande utbilda all personal i vårt miljöarbete.
 • Beakta livscykelperspektivet vid inköp, konstruktion och utveckling samt bedömning av miljöaspekter.
 • Producera, sälja & leverera beständiga produkter som ger möjlighet för reparation, återvinning och ökad livslängd.
 • Öka effektiviteten i transporterna och i användningen av drivmedel och minska körsträckan.
 • Gå från fossila drivmedel till el och de förnybara drivmedel som ger tydliga vinster även ur lokalt luftkvalitetsperspektiv och öka användningen av järnväg vid framför allt långväga transporter.
 • Använda cykel, kollektiva färdmedel, prioritera transportsätt med extra låga eller inga emissioner och välj dubbfritt fordon, om möjligt, för transport i tätort.

Genom att arbeta med ovanstående anser vi att vi bidrar till en god miljöutveckling.

När kunden väljer oss väljer de ett företag som värnar om miljön.