FAQ2018-02-08T13:39:10+00:00
Vad är Bilaga-E?2016-04-02T10:32:02+00:00

Som en del i att förbättra våra rutiner kring upphandling av brandskyddat trä, har vi utvecklat ett system för prestandakontroll som vi kallar ”Bilaga E”. Anledningen till införandet av ”Bilaga E” är knutet till utmaningen att se till att man får brandskyddat trä med dokumenterade egenskaper. Alltför ofta visar det sig att godkända produkter ersätts med så kallade ”likvärdiga” produkter som inte omfattas av certifiering, har fel brandklass till användningsområdet, fel dimension och/eller otillräcklig kvalitet. ”Bilaga E” är avsedd att underlätta arbetet. Det är en sammanställning av produktens egenskaper och prestanda som garanterar ”rätt” köp av brandskyddat trä där all produktfakta deklareras. ”Bilaga E” möjliggör upptäckten av avvikelser tidigt i processen och gör det möjligt att begära in dokument som saknas, och/eller byta leverantör innan felaktiga produkter används.

Brandskydd med impregnering vs. ytbehandling2016-04-02T10:30:31+00:00

Trävaror som är skyddade mot brand med till exempel färg eller lack som appliceras på ytan av trä kommer aldrig att tillföra träet i sig självt brandhämmande egenskaper. Denna typ av brandskydd måste tillämpas träets alla 4 sidor för att uppfylla kraven enligt TEK10. Brandimpregnering ger däremot träet materialförbättrande egenskaper mot brand på fyra sidor, utan att påföra någon form av ytbehandling på produktens yta. En impregneringsprocess ställer mycket höga krav på produktion och kvalitetskontroll enligt Bilaga ZA.

Vilken typ av trä kan väljas?2016-04-02T10:38:42+00:00

För massivt trä (panel, ribb och fasadprodukter) så har vi följande alternativ av Brandpanel INT/EXT:

 • Gran
 • Fur
 • Ek
 • Ask
 • Lönn
 • Björk
 • Poppel
 • Sibirisk lärk
 • Ceder
 • Asp
 • Vbh. Fur

För massivt trä (panel, ribb och fasadprodukter) så vi har följande alternativ av Brandpanel NATUR:

 • Gran
 • Fur
 • Ek
 • Sibirisk lärk
 • Ceder
 • Vbh. Fur
 • Valnøtt

För plywood (med toppfaner, med/utan perforering) så vi har följande alternativ av Brandpanel Plywood:

 • Björk
 • Gran
 • Fur
 • Poppel
 • HPL
 • IMO:MED-D: Gran, Björk og poppel

Alla träslag är brandimpregnerade med Woodsafes brandskyddsmedel och har beständiga och hållbara egenskaper mot brand enl. CEN/TS 15912 DRF EXT.

Hur fungerar brandimpregneringen?2016-04-02T10:41:07+00:00

Vatten bildas och kyler ner ytan av träet. Karbondioxid bildas och skapar obalans i oxideringen, alltså att förkolna träet istället för att brinna av egen kraft. Allt eftersom träet förbränns så exponeras kontinuerligt nytt brandskyddsmedel från djupet av impregneringen.

Vad betyder K210?2016-04-02T10:42:09+00:00

Klass K210 innebär skydd mot antändning i 10 minuter. Beklädnadsklass anger beklädnadens förmåga att skydda sin egen baksida och underliggande material mot antändning.

Vad innebär Euro klass B-s1, d0?2016-10-14T07:21:21+00:00

Euro klass B-s1, d0 är krav på en yta av vägg och tak. De viktigaste klasserna i Euroklassystemet är; A1, A2, B, C, D, E och F. Klass A1 är icke-brännbart material, och kommer inte att hjälpa i något skede av branden. Klass B är begränsat brännbart material t.ex. brandskyddsimpregnerat trä. Klass F avser produkter där det inte finns något specifikt resultat i fråga om reaktion vid brandpåverkan.

Under klasserna är s1, s2 och s3 för rökutveckling och d0, d1 och d2 för brinnande droppar. Klass s1 innebär att produkten ger lite röutveckling. Klass d0 betyder inga brinnande droppar eller partiklar. För klasserna s3 och d2 finns det ingen begränsning för rökutveckling och brinnande droppar eller partiklar.

Minsta tid till övertändning för A- och B-produkter ska vara 20 minuter, klass C-produkter 12 minuter för klass D-produkter 10 minuter, och för klass E-produkter 2 minuter.

Källa: TEK10 / DIBK

bs1d0

Är Woodsafes brandimpregnering baserad på salter?2016-04-02T10:47:01+00:00

Nej, Woodsafe använder inte salt i deras brandimpregnering. Det förekommer inte saltutslag, eller reaktioner med färg eller lasyr.

Vad är BROOF (t2)2016-04-02T10:48:21+00:00

Klassificering av material antändning, flamspridning och flygande gnistor/eld. Klassificerad enl. 13501-5.

Vad är CEN/TS 15912 DRF.EXT2016-04-02T10:51:13+00:00

Bestående brandskyddande egenskaper med brandprovning före och efter accelererad åldring genom värme, fukt och UV-ljus. Träprodukter och brandskydd som ska användas i utomhusmiljö bör godkännas enl. EN15912 DRF EXT. Detta är en mycket viktig egenskap när de flesta brandskyddssystem för trä inte är godkänd för användning utomhus. Detta innebär att produkter som inte är godkända enl. EN15912 inte kan bibehålla egenskaper mot brand när den utsätts för väder och vind, fukt och solljus mm.

Vad är SP fire 1052016-04-02T10:52:15+00:00

Konstruktionsbrandtest av fasader, Nationell metodik (Svensk Provning). Värderingen utförs bl. a enligt max värme i takfot, värmestrålning från fönster, nedfallande delar och brandspridning i konstruktion samt längs fasadytan.

Vad är EN 14915: 2006/AC: 20072016-04-02T10:53:13+00:00

Harmoniserad produktstandard för paneler och andra beklädnader av massivt trä. Harmoniserad produktstandard, brandföreskrifter och märkning regleras av Byggproduktförordningen (305/2011/EEG).

Vad är NS-EN 13986: 20042016-04-02T10:54:27+00:00

Harmoniserad produktstandard för träskivor för användning i konstruktion till exempel plywood. Harmoniserad produktstandard, brandföreskrifter och märkning regleras av Byggproduktförordningen (305/2011/EEG).

Vad är EN 13501-2 beklädnad K110 och K2102016-04-02T10:57:12+00:00

Klassificering av materialets brandmotstånd under en viss tid.

 • K = Covering
 • 2 = Definition av underliggande substrat lägsta densitet. 2 = ingen begränsning. ”K110 begränsar det underliggande substratet till åtminstone 300 kg/m3”.
 • 10 = Tid för skyddande egenskaper.
Vad är EN 13501-1/B-s1, d02016-04-02T10:58:19+00:00

Klassificering av materialets reaktion mot eld under en viss tid. EN13501-1 är en klassificeringsstandard med provning enligt brandprovningsstandard EN13823.

Måste Brandpanel Exteriör monteras med luftspalt?2016-04-02T10:59:40+00:00

Brandpanel Exteriör är godkänd med eller utan luftspalt. Hur panelen monteras är mycket avgörande för egenskaper mot brand. Brandpanel Exteriör är godkänd direkt monterad på gips samt monterad på brandimpregnerad läkt, B-s1,d0.

Är det synlig skillnad mellan Brandpanel och vanligt fasader?2016-04-02T11:00:56+00:00

Det finns inga synliga skillnader mellan Brandpanel Exteriör/Interiör och vanlig fasad/interiörpanel. Eftersom vår brandimpregnering inte är ett ytskydd kräver den inte någon speciell färg/lasyr. Det finns alltså ingen synlig skillnad i textur eller färg mellan brandimpregnerad eller icke brandimpregnerad panel.

Hur ska brandimpregnerat trä lagras?2016-04-02T11:02:20+00:00

Brandimpregnerat trä förvaras skyddat från smuts, regn och direkt solljus, lagrat i sin originalförpackning, väl förhöjt (åtminstone 100mm) från fuktiga ytor före installation som skall utföras. Förvaring kan vara i kallager inomhus.

Vilka är underhållsintervallen för Brandpanel Exteriör?2016-04-02T11:03:30+00:00

Brandpanel Exteriör har samma underhållsintervall som vanligt fasader. Vår brandimpregnering ställer inga särskilda krav på underhållsintervall. Panelen måste ytbehandlas på lika villkor med resten av panelen med samma färg/lasyr. Viktigt att färgen är av hög kvalitet, som t.ex. Jotun eller Teknos m.fl. Samma typ av färg/lasyr ska användas. Ytbehandlingsunderhåll enligt tillverkarens rekommendationer.

Kan brandimpregnerat trä bearbetas på plats?2016-04-02T11:04:45+00:00

Ja. Eftersom materialet bearbetas genom vakuum och tryckprocess, sitter brandskyddet långt inne i träets cellstruktur. Brandskyddsimpregnerat trä kan kapas/anpassas på byggplats utan att behöva brandskydda t.ex. kapsnitt.

Hur länge varar brandskyddet?2016-10-14T07:21:22+00:00

Brandskyddet varar materialets levnadstid ut. Eftersom brandskyddet sitter stabilt inne i träet, kommer egenskaperna mot brand förbli densamma under materialets levnadstid.

Your compare list

Compare
REMOVE ALL
COMPARE
0
X